Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego w maju 2021r.


Przebieg i organizacja egzaminów maturalnych w IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

w Siedlcach w dniach 04.05 – 17.05.2021r.

 

Pisemne egzaminy maturalne zostaną przeprowadzone zgodnie z ogłoszonym harmonogramem przez CKE.

Egzaminy mogą rozpoczynać się o godz. 9.00 lub 14.00.
 

Egzaminy będą odbywały się zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN oraz GIS zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły w „Bieżących informacjach dla maturzystów”, w zakładce „ Egzaminy”.
 

W tym celu należy odpowiednio wcześniej przybyć do szkoły, aby zająć przygotowane miejsce w sali, unikając nadmiernego gromadzenia się przed salą lekcyjną.

Wejście do budynku od strony ul. Krótkiej.
 

W szatni w przygotowanych szafkach zostawiamy ubranie wierzchnie oraz inne przedmioty, których nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną. Szafki nie będą zamykane. Nie należy zostawiać w szafkach wartościowych przedmiotów.
 

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. ( długopis lub pióro piszące w czarnym kolorze).
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną (małą) butelkę z wodą. Butelkę z wodą należy umieścić na podłodze obok stolika z wyznaczonym miejscem.
 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 

Na korytarzu (obok szatni) wywieszone będą listy zdających w poszczególnych salach. Listy takie będą również zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej szkoły w „Bieżących informacjach dla maturzystów”, w zakładce „Egzaminy”.
(Wszystkie listy są obecnie wywieszone na tablicy ogłoszeń, na I piętrze - obok sali komputerowej oraz na holu).
 

W celach identyfikacji należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość ( np. dowód osobisty).
 

Członek zespołu nadzorującego dokona losowania miejsca w sali.
 

Należy własnym długopisem złożyć podpis na liście zdających.

Zdający otrzyma naklejki z numerem PESEL oraz kodem szkoły, które należy nakleić w arkuszu egzaminacyjnym.

W dniu 04.05.2021r. zdający otrzyma również login i hasło do platformy w celu sprawdzenia wyników egzaminu maturalnego ( w lipcu 2021r.)
 

Po wejściu do sali egzaminacyjnej należy dostosować się do ustaleń
i komunikatów zespołu nadzorującego.
 

Po zakończeniu egzaminu należy niezwłocznie opuścić budynek szkoły.
 

Bieżące ogłoszenia dotyczące przebiegu egzaminów będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w „Bieżących informacjach dla maturzystów”, w zakładce „Egzaminy”.